De impact van Safi Sana

home_small49_Page_2
Het doel van Safi Sana is door hergebruik van afval de hygiënische omstandigheden voor de bevolking te verbeteren, de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en het lokale energietekort te verminderen. Dit doel willen we bereiken door een commerciële, financieel gezonde organisatie te zijn, die dankzij haar winstgevendheid onafhankelijk kan werken. Safi Sana wil daarmee bijdragen aan de oplossing van een aantal omvangrijke problemen op vier gebieden:

Sociale impact

Leefomstandigheden en volksgezondheid:

door toegang te bieden tot geoptimaliseerde sanitaire voorzieningen en verbeterde voedselveiligheid draagt Safi Sana bij aan gezondere leefomstandigheden.

Hulpbehoeftigen:

vooral vrouwen en extra arme en kwetsbare groepen binnen de sloppenwijken lijden onder de slechte sanitaire voorzieningen. Schone en veilige sanitatie draagt bij aan de emancipatie en eigenwaarde van deze kwetsbare groepen. Zoals een bewoner zei: ‘It provides dignity.’

Educatie:

In samenwerking met lokale en interationale NGO’s investeert Safi Sana in ‘social marketing’: campagnes om het niveau van hygiëne onder lokale bevolking naar een hoger niveau te tillen.

Milieu en tegengaan van uitputting van grondstoffen

Vervuiling:

in de dichtbevolkte sloppenwijken van Ghana zijn vast en vloeibaar afval een enorm probleem. Het ontbreken van riolering en afvalafvoer heeft dramatische effecten. Door het inzamelen en verwerken van urine en feces draagt Safi Sana bij aan het verbeteren van de volksgezondheid, het lokale milieu en de gemeenschap.

Klimaatverandering:

heeft een diepgaande invloed op de onderkant van de bevolkingspiramide in minder ontwikkelde landen. Deze armen worden getroffen door het verminderen en verdwijnen van grondstoffen voor voedsel en energie. Zonder verandering is het voor hen onmogelijk om zich aan te passen aan klimaatverandering. Safi Sana draagt bij aan die aanpassing door het ontwikkelen en verspreiden van betaalbare organische meststof en ecologisch verantwoord biogas.
Tekort aan nutriënten: een toenemende schaarste aan nutriënten (fosfor) in combinatie met een groeiende vraag naar een hogere voedselproductie, heeft geleid tot een uitputting van de bodemvruchtbaarheid en onstabiele prijsstijgingen in kunstmest, waardoor extra druk op de lokale boeren ontstaat. Safi Sana wil hier met behulp van van organische meststof verandering in brengen.

Energieschaarste:

het gebruik van fossiele brandstoffen is toegenomen, terwijl de grote vraag naar biomassa bronnen leidt tot schaarste en aantasting van het milieu. Deze traditionele energiebronnen zijn dus gevoelig voor volatiele prijzen en beschikbaarheid. Door het verwerken van afval tot natuurvriendelijk biogas wil Safi Sana deze ontwikkeling tegengaan.

Economische impact

Kostenbesparing:

Door schone energie toegankelijker te maken, kan Safi Sana de kosten van afvalverwerking en milieuvervuiling verlagen.

Ondernemerschap:

door de Communal Service Blocks als franchise ondernemingen op te zetten stimuleert Safi Sana ondernemerschap onder de lokale bevolking, vaak vrouwen.

Goedkopere mest:

de productie van organische mest uit afval betekent een goed alternatief of aanvulling op kunstmestgebruik, voor de lokale boeren. Hierdoor heeft de boer lagere kosten voor bemesting en hogere gewasopbrengsten per hectare.

Gezondheid en hygiëne:

Een gebrek aan adequate sanitatie betekent vaak dat menselijke urine en uitwerpselen een veelvoorkomende oorzaak van problemen in stedelijke sloppenwijken zijn. Milieuproblemen, verontreiniging van zoetwatervoorraden en gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld gekoppeld aan malaria en diarree) zijn aan de orde van de dag.
Bovendien vormen water, sanitaire voorzieningen en hygiëne de sleutel tot de overlevingskansen van kinderen in ontwikkelingslanden. Ongeveer een half miljoen kinderen sterft elk jaar aan door water overgebrachte ziektes zoals diarree – de tweede belangrijkste oorzaak van kindersterfte in een regio waar twee op de tien kinderen sterven voor hun vijfde verjaardag (Unicef, 2010).
Safi Sana biedt met de Communal Service Blocks een duurzame oplossing om met de snelle groei van sloppenwijken en de bijbehorende sanitatieproblemen om te gaan.

Terug naar werkwijze